Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Vatten känner inte av kommungränser utan rör sig istället inom avrinningsområden, vilket är det landområde från vilket regn- och smältvatten rinner till en sjö eller hav. Oxundaån vattensamverkan ingår det avrinningsområde som Oxundaån, på gränsen mellan Upplands Väsby och Sigtuna, har. Vatten kommer från delar av Vallentuna, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och Järfälla för att sedan rinna via Oxundaån ut i Rosersbergsviken i Mälaren. Det som händer i t.ex. Vallentunasjön kan alltså på sikt påverka vattenkvaliteten i Mälaren.

Oxundaån vattensamverkans syfte är att bidra till att Mälarens vatten även i framtiden kan användas som dricksvatten för stora delar av regionen, samt att bevara en mångfald av växt- och djurarter och deras livsmiljöer i sjöarna och vattendragen. Samverkans arbetet ska också leda till ökad tillgänglighet till sjöar och vattendrag för det rörliga friluftslivet.